Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s týmto súhlasíte.

Viac informácií

Velká jarní soutěž je tady. Boloňa už čeká!

Ferdus s.r.o.

Je tady velká soutěž o dvoudenní pobyt v italské Boloni. Co vyhrajete? Ubytování se snídaní, zpáteční letenky z Prahy, vstupenky na výstavu Autopromotec, meet & greet na stánku FERDUS. Kdy? Předposlední květnový týden. To vše pro dvě osoby. Stačí odpovědět na otázku:

** Kolik gramů vyvažovacích závaží prodala firma FERDUS svým zákazníkům v roce 2018? **

Odpovídat můžete do FB komentářů pod příspěvek se soutěžní výzvou, nebo na email soutez@ferdus.cz. Soutěž končí 31. 3. 2019. Nejpřesnější vyhrává. Výsledek oznámíme 2. 4. 2019. Úplná pravidla soutěže zde:

Pravidla pro spotřebitelskou soutěž „Boloňa už čeká“

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen „pravidla“) spotřebitelské soutěže „Boloňa už čeká“ (dále jen „soutěž“).

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost Ferdus, s r.o., IČ 01911848 (dále jen „vyhlašovatel“).

1.2. Organizátorem soutěže je společnost Ferdus, s r.o., IČ 01911848 (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání soutěže

2.1. Soutěž začíná vyhlášením na facebookovém profilu vyhlašovatele dne 25. 3. 2019 a to vydáním příspěvku oznamujícího tuto soutěž.

2.2. Soutěž končí 31. 3. 2019, 23:59 hodin.

2.3. Místní působnost soutěže: Česká republika a Slovenská republika.

3. Základní podmínky spotřebitelské soutěže

3.1. Základní podmínka účasti v soutěži je odpovědět na následující soutěžní otázku: Kolik gramů vyvažovacích závaží prodala firma FERDUS svým zákazníkům za celý rok 2018? (dále jen „soutěžní otázka“)

3.2. Zaslání odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi soutěže je přípustné formou komentáře pod připnutý příspěvek se soutěžní výzvou na stránce www.facebook.com/ferduscz, nebo emailem na adresu soutez@ferdus.cz.

4. Další podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 16 let (mladší pouze v případě, že její účast v soutěži byla schválena osobou, která vykonává vůči ní rodičovskou odpovědnost) a s kontaktní adresou na území České republiky, nebo Slovenské republiky.

4.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a jejich blízcí rodinní příslušníci.

4.3. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, jejichž soutěžní odpovědi:

- budou obsahovat prvky násilí či jiné nevhodné prvky,

- budou porušovat, či by mohly porušovat práva třetích osob, či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,

- by mohly poškodit pověst či dobré jméno vyhlašovatele,

- které budou v rozporu s těmito pravidly,

- které budou jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

4.4. Vyloučeni ze soutěže budou rovněž účastníci, jejichž facebookové uživatelské účty jsou založeny nebo provozovány v rozporu s podmínkami společnosti Facebook.

4.5. Účastník soutěže může poslat pouze jednu soutěžní odpověď, jakákoliv další soutěžní odpověď bude ze soutěže vyřazena.

5. Výherci, výhry v soutěži a předání výhry

5.1. Výhercem bude účastník, jehož odpověď na soutěžní otázku bude nejblíže skutečné celkové hmotnosti vyvažovacích závaží v celých gramech, které vyhlašovatel prodal svým zákazníkům v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně. Za rozhodné se přitom počítá datum uskutečnění objednávek zákazníků, které byly úspěšně vyřízeny – zaplaceny, doručeny.

5.2. Výherce oznámí vyhlašovatel dne 2. 4. 2019 na svém facebookovém profilu, a to formou samostatného postu, kde uveřejní jméno výherce. Účastník soutěže tímto uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním svého jména.

5.3. Výherce bude nejpozději do 5. 4. 2019 kontaktován prostřednictvím facebookové soukromé zprávy, nebo emailem a vyzván, aby poskytl osobní údaje v rozsahu potřebném pro účely možnosti doručení dílčích částí výhry – zejména letenek, předem uhrazeného bookingu ubytování a vstupenek na Autopromotec. V případě, že výherce neodpoví do 48 hodin od zaslání zprávy, jeho výhra propadá organizátorovi soutěže, který s ní může naložit dle svého uvážení.

5.4. V soutěži je celkem jedna výhra skládající se z následujících částí:

a) ubytování v Boloni (ISTAT kód města 037006) pro dvě osoby na dvě noci se snídaní ve 21. týdnu roku 2019 (konkrétní data budou upřesněna výherci při kontaktování organizátorem po vyhlášení výsledku soutěže, viz čl. 5.3.),

b) zpáteční letenky Praha – Bologna – Praha pro dvě osoby (konkrétní data a časy letů budou upřesněny výherci při kontaktování organizátorem po vyhlášení výsledku soutěže, viz čl. 5.3.),

c) volné vstupenky pro dvě osoby na veletrh Autopromotec 2019,

d) ‚meet and greet‘ s ředitelem a majitelem organizátora na stánku organizátora na veletrhu Autopromotec 2019 v hale 14, číslo stánku A9.

5.5. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže či osoby z takového jednání důvodně podezřelé, mohou být ze soutěže vyřazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá vyhlašovateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník bude vyloučen v případě, že vyhlašovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5.6. Části a), b), c) výhry budou předány výherci formou doporučeného dopisu odeslaným organizátorem nejpozději do 15. 4. 2019, který bude obsahovat všechny potřebné podklady pro užití uvedených částí ceny (rezervační čísla letenek, rezervační číslo bookingu ubytování, adresa ubytování, vstupenky na veletrh Autopromotec 2019 atd.). Část d) výhry může výherce využít dle svého uvážení dobrovolně kdykoliv během otevírací doby veletrhu Autopromotec 2019.

5.7. V případě neúplně, nesprávně, nebo nepravdivě zadané adresy, na kterou nebude možné výherci výhru doručit, propadá výhra vyhlašovateli.

5.8. Organizátor neručí za poškození či nedoručení zásilky způsobené doručovatelem výhry.

6. Zpracování osobních údajů

6.1. Všechny osobní údaje předané organizátorovi budou zpracovány organizátorem jako správcem, a to pouze pro účely předání výhry výherci soutěže. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherce do předání výhry výherci. Právním základem pro zpracování osobních údajů je zejména to, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, kterými je umožnění zorganizování spotřebitelské soutěže v souladu s těmito pravidly a odevzdání výhry výherci, resp. splnění závazků podle těchto pravidel vyplývající pro organizátora a vyhlašovatele vůči účastníkům a výherci.

6.2. Osobní údaje získané pro účely soutěže podle těchto pravidel nejsou předmětem automatizovaného rozhodování a ani profilování.

6.3. Každý účastník má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na svobodný přístup k informacím, dle kterého od organizátora může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, v případě porušení práv účastníka, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

+420 577 103 566